Renata Ulmanski

Birthdate

November 29, 1929

Birthplace

Zagreb, Yugoslavia