Ron Haddrick

Birthdate

April 9, 1929

Birthplace

Adelaide, Australia